[1]
วารีสอาด อ., ตรีโลจน์วงศ์ น. and วรัญญานุไกร ส. 2014. การรู้สารสนเทศสุขภาพของนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. บรรณศาสตร์ มศว. 7, 1 (Aug. 2014), 15–23.