[1]
สุขเปี่ยม ท., ไม้เท้าทอง เ. and แสนวา ศ. 2014. ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามการรับรู้ของบรรณารักษ์. บรรณศาสตร์ มศว. 6, 2 (Mar. 2014).