[1]
ฟักโพธิ์ จ. and จันทร์สว่าง บ. 2013. การใช้ห้องสมุดประกอบการสอนและเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1. บรรณศาสตร์ มศว. 6, 1 (May 2013).