[1]
ม่วงสวย พ., ชื่นวัฒนา อ. and ไม้เท้าทอง เ. 2013. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเอกชนในชมรมโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งผลประโยชน์ส่วนตน กรุงเทพมหานคร. บรรณศาสตร์ มศว. 6, 1 (May 2013).