[1]
บุญหนู น., ชื่นวัฒนา อ. and ไม้เท้าทอง เ. 2013. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์. บรรณศาสตร์ มศว. 6, 1 (May 2013).