[1]
พูลทรัพย์ ล., วรัญญานุไกร ส. and แสนวา ส. 2013. การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศ ระหว่าง พ.ศ. 2513-2553. บรรณศาสตร์ มศว. 6, 1 (May 2013).