[1]
ทนโคกสูง จ., ชื่นวัฒนา อ. and พันธุ์เมฆา พ. 2013. การวิเคราะห์และสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2543-2553. บรรณศาสตร์ มศว. 6, 1 (May 2013).