[1]
เตชาทวีวรรณ แ. 2013. จากบรรณาธิการ. บรรณศาสตร์ มศว. 6, 1 (May 2013).