[1]
วิทยาวุฑฒิกุล ร. and วิภาวิน น. 2013. การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม กับงานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. บรรณศาสตร์ มศว. 5, 2 (Jan. 2013).