[1]
น้อยชุมแพ บ., เตชาทวีวรรณ แ. and แสนวา ส. 2013. การใช้บริการและกิจกรรมตามบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ของผู้ใช้ห้องสมุดในเขตภาคกลาง. บรรณศาสตร์ มศว. 5, 2 (Jan. 2013).