[1]
เผ่าพงษ์คล้าย อ., ชื่นวัฒนา อ. and พันธุ์เมฆา พ. 2013. นิสัยรักการอ่าน สภาพแวดล้อมทางการอ่านที่โรงเรียนและที่บ้านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร. บรรณศาสตร์ มศว. 3, 1 (Jan. 2013).