[1]
วิจิตร โ., ชื่นวัฒนา อ. and วารีสอาด อ. 2013. การดำเนินงานห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตา: 4 กรณีศึกษา. บรรณศาสตร์ มศว. 3, 1 (Jan. 2013).