[1]
พลไชย บ. 2013. การสื่อสารเพื่อบริการสารสนเทศ. บรรณศาสตร์ มศว. 4, 1 (Jan. 2013).