[1]
วงศ์จันทร์ ด., เตชาทวีวรรณ แ. and วชิรปรีชาพงษ์ ธ. 2013. การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทยที่เผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 2542 - 2551. บรรณศาสตร์ มศว. 4, 1 (Jan. 2013).