[1]
วงษ์จีน ก., เตชาทวีวรรณ แ. and วชิรปรีชาพงษ์ ธ. 2013. การบำบัดด้วยหนังสือเพื่อลดความเครียดของเยาวชนที่เป็นโรคสมองติดยา. บรรณศาสตร์ มศว. 4, 1 (Jan. 2013).