[1]
พิทธยาพิทักษ์ ธ. and วิเชียรพันธ์ ธ. 2012. การถ่ายทอดนวัตกรรม: หลักการและรูปแบบ. บรรณศาสตร์ มศว. 5, 1 (Jul. 2012).