[1]
เป้งทอง ส., วรรัตน์ปัญญา ก. and ครุฑจ้อน ส. 2012. การพัฒนาตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์เพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและการเรียนรู้ด้วยตนเอง. บรรณศาสตร์ มศว. 5, 1 (Jul. 2012).