[1]
ชารัมย์ ส., สุวัธนวนิช พ. and เวศร์ภาดา ธ. 2012. กลวิธีการเล่าเรื่องแบบแปลกใหม่จากเรื่องสั้นในนิตยสารช่อการะเกด พ.ศ. 2550-2553. บรรณศาสตร์ มศว. 5, 1 (Jul. 2012).