[1]
สุทธิบริบาล ว., เตชาทวีวรรณ แ. and ประพินพงศกร ศ. 2012. การใช้สารสนเทศของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ในเขตกรุงเทพมหานคร. บรรณศาสตร์ มศว. 4, 2 (May 2012).