[1]
เสริมวิฑูรณ์ ศ., เตชาทวีวรรณ แ. and วชิรปรีชาพงษ์ ธ. 2012. บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการส่งเสริมการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. บรรณศาสตร์ มศว. 4, 2 (May 2012).