[1]
เงินพูลทรัพย์ ด. 2020. วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศศาสตร์: ความหมาย ขอบเขต และความเกี่ยวข้อง (Data Science and Information Science: Meaning, Scope and Relations). บรรณศาสตร์ มศว. 12, 2 (Jan. 2020), 98–112.