[1]
อนุรักษ์โชคชัย เ. 2020. ความสัมพันธ์ของการจัดหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Correlation of Information Resources Acquisition and Using at Ramkhamhaeng University Library). บรรณศาสตร์ มศว. 12, 2 (Jan. 2020), 86–97.