[1]
โชติจิรวัฒนา ศ., ตันตระรุ่งโรจน์ พ. and สุวรรณมรรคา ส. 2020. การประเมินความต้องการจำเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการรู้สุขภาพในศูนย์การเรียนรู้ สำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. บรรณศาสตร์ มศว. 12, 2 (Jan. 2020), 71–85.