[1]
จีนงี่ ป., เกษมเนตร ล., วงศ์รัตนะ ช., เค้าฉิม ป., ไชยจูกุล ย., ทองภักดี ท. and เกษรแพทย์ พ. 2020. การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในศตวรรษที่ 21 (Development of Self-Care Innovation for The Elderly in the 21st Century). บรรณศาสตร์ มศว. 12, 2 (Jan. 2020), 15–29.