[1]
อังคะปัญญาเดช ช. and เตชาทวีวรรณ แ. 2019. สภาพและการประเมินความต้องการจำเป็นต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (The Conditions and Needs Assessment for WorldShare Interlibrary Loan Service of University Libraries in Thailand). บรรณศาสตร์ มศว. 12, 1 (Jul. 2019), 84–97.