[1]
รอดสุทธิ ช. 2018. เทคนิคการมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง “ประสบการณ์ผู้ใช้” ในงานบริการห้องสมุดยุค 4.0. บรรณศาสตร์ มศว. 11, 1 (Jun. 2018), 209–219.