[1]
เอ้งฉ้วน ภ. 2018. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกแหล่งสารสนเทศ: กรณีศึกษานักศึกษาอาเซียนในประเทศไทย. บรรณศาสตร์ มศว. 11, 1 (Jun. 2018), 191–208.