[1]
พุทธิเดช อ., กรเพชรปาณี ส. and วงศ์อุปราช พ. 2018. การเพิ่มความจำตามแผนของผู้สูงอายุโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฝึกสมองที่บูรณาการการฝึกกระบวนการร่วมกับการฝึกกลยุทธ์ทางปัญญา. บรรณศาสตร์ มศว. 11, 1 (Jun. 2018), 159–175.