[1]
เทียมแก้ว น. 2018. แนวทางการพัฒนาบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. บรรณศาสตร์ มศว. 11, 1 (Jun. 2018), 130–140.