[1]
เหมมันต์ น., สิริรัตนจิตต์ อ., ปราบรัตน์ ส. and โยะหมาด ส. 2018. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามการรับรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. บรรณศาสตร์ มศว. 11, 1 (Jun. 2018), 119–129.