[1]
วงษ์สิงห์ อ., ปัดไธสง ส., สันคติประภา ก. and เจือไทย จ. 2018. กระบวนการสร้างความเป็นผู้สอนงานของช่างในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์. บรรณศาสตร์ มศว. 11, 1 (Jun. 2018), 30–42.