[1]
อิทธิชัยวัฒนา ย., แสนวา ศ. and วรัญญานุไกร ส. 2018. ความคิดเห็นของผู้ใช้และผู้ให้บริการต่อการใช้ส่วนประสมการตลาด ในการบริการของหอสมุดแห่งชาติ. บรรณศาสตร์ มศว. 11, 1 (Jun. 2018), 1–13.