การใช้สารสนเทศของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

วันวิสาข์ สุทธิบริบาล
แววตา เตชาทวีวรรณ
ศศิพิมล ประพินพงศกร

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ การใช้แหล่งสารสนเทศ ปัญหาการใช้สารสนเทศของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ การใช้แหล่งสารสนเทศ และปัญหาการใช้สารสนเทศของพยาบาลวิชาชีพ จำแนกตามประสบการณ์การทำงานและแผนกที่ปฏิบัติงาน   กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพสังกัดโรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน 315 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ F-test ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1) พยาบาลวิชาชีพมีวัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศ คือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ เพื่อการค้นคว้าวิจัย และเพื่อการปฏิบัติงาน 2) พยาบาลวิชาชีพใช้ทรัพยากรสารสนเทศในระดับมาก คือ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ ส่วนสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีการใช้อยู่ในระดับปานกลาง 3) พยาบาลวิชาชีพใช้แหล่งสารสนเทศที่เป็นเหตุการณ์และสถานที่มากที่สุด 4) พยาบาลวิชาชีพมีปัญหาการใช้สารสนเทศในเรื่องความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการค้นหาสารสนเทศ 5) พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานและสังกัดแผนกที่ปฏิบัติงานต่างกันมีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศไม่แตกต่างกัน 6) พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกันมีการใช้แหล่งสารสนเทศบุคคลที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์อื่น แหล่งสื่อมวลชนที่เป็นวิทยุ และแหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตที่เป็น RSS แตกต่างกัน ส่วนพยาบาลที่สังกัดแผนกที่ปฏิบัติงานที่ต่างกันมีการใช้แหล่งสารสนเทศไม่ แตกต่างกัน 7) พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกันมีปัญหาการใช้สารสนเทศไม่แตก ต่างกัน ส่วนพยาบาลที่สังกัดแผนกที่ปฏิบัติงานที่ต่างกันมีปัญหาการใช้สารสนเทศแตก ต่างกันในเรื่องที่ไม่มีสารสนเทศเฉพาะด้านการพยาบาลโดยตรง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สุทธิบริบาล ว., เตชาทวีวรรณ แ., & ประพินพงศกร ศ. (2012). การใช้สารสนเทศของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ในเขตกรุงเทพมหานคร. บรรณศาสตร์ มศว, 4(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2160
Section
Research Articles