Return to Article Details ผลของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีต่อเจตคติการอ่านและการใช้ห้องสมุดของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) (Effects of Reading Promotion Activities on Reading Attitudes and Library Usage among ) Download Download PDF