Vol. 13 No. 2(26) (2012): วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2(26) มกราคม-มิถุนายน 2555

					View Vol. 13 No. 2(26) (2012): วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2(26) มกราคม-มิถุนายน 2555
Published: 2012-09-06

วัตถุประสงค์

กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

  • บทบรรณาธิการ

    นพดล อินทร์จันทร์ บรรณาธิการบริหาร วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

สารบัญ

  • สารบัญ

    บรรณาธิการ วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

บทวิจารณ์/บทปริทัศน์หนังสือ

คู่มือการใช้ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์(OJS)