สามารถดาวโหลดบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/index

Authors

  • วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ