บทวิจารณ์หนังสือ “ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยบนความหลากหลายและสับสน” THE BOOK CRITICS OF CONTEMPORARY ARTS AND CULTURE ON DIVERSITY AND CONFUSION

Authors

  • ปัญญา เทพสิงห์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

Abstract

บทวิจารณ์หนังสือ “ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยบนความหลากหลายและสับสน” THE BOOK CRITICS OF CONTEMPORARY ARTS AND CULTURE  ON DIVERSITY AND CONFUSIONสุริชัย หวันแก้ว และกนกพรรณ อยู่ชา, บรรณาธิการ จัดพิมพ์โดย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปี 2552 

Downloads

Published

2013-05-17