ตัวละครและสไตล์การแสดงในบริบทและวัฒนธรรมไทย: กรณีศึกษาภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัลแห่งชาติสุพรรณหงส์ CHARACTER AND ACTING STYLES OF THAI FILMS IN THAI CULTURE ANDSOCIAL CONTEXT: CASE STUDY OF THAILAND NATIONAL FILM ASSOCIATION AWARDS (SUBHANAHONGSA AWARDS

Authors

  • ปรวัน แพทยานนท์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยเรื่อง ตัวละครและสไตล์การแสดงในบริบทและวัฒนธรรมไทย: กรณีศึกษาภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัลแห่งชาติสุพรรณหงส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะตัวละครที่พบในภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัลแห่งชาติสุพรรณหงส์ วิเคราะห์สไตล์การแสดงที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ รวมถึงการศึกษาทัศนะของนักวิชาการ นักแสดง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงต่อลักษณะอันพึงประสงค์ของนักแสดง และสไตล์การแสดงที่ดี โดยกำหนดขอบเขตของการศึกษาตัวละครและสไตล์การแสดงภาพยนตร์ในบริบทสังคม และวัฒนธรรมไทย โดยทำการศึกษาการแสดง กรณีศึกษาบทบาทการแสดงของนักแสดงที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ ครั้งที่12-21 (ปี2545-2554) ในบทบาทของตัวละครหลัก (Main Character) ทั้งชายและหญิง โดยที่ผู้วิจัยจะทำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นของการวิเคราะห์ตัวละครในภาพยนตร์ไทย วิเคราะห์สไตล์การแสดงของนักแสดง และศึกษาทัศนคติผู้เกี่ยวข้องกับการแสดงที่มีต่อการแสดงไทยในปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่า การแสดงที่ดีในทัศนะของผู้เกี่ยวข้องนั้น หมายถึง การแสดงที่เป็นธรรมชาติ มีความสมจริง และมีความสมดุล โดยนักแสดงไทยในปัจจุบันยังมีปัญหาเรื่องการแสดงที่สมจริง ส่วนในภาพยนตร์ไทยที่นักแสดงนำได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์นั้นพบว่านักแสดงมีสไตล์การแสดงค่อนข้างสมจริงและเป็นธรรมชาติ ยกเว้นละครแนวตลก โดยการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงการการแสดงไทยในการตระหนักถึงการแสดงที่ถูกต้อง และตระหนักถึงสิ่งที่ได้ปฏิบัติอยู่ เพื่อการพัฒนาการแสดงไปสู่ความเป็นสากลต่อไปคำสำคัญ: การแสดง สไตล์การแสดง ตัวละคร ภาพยนตร์ไทย รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์Abstract This research aims to examine characteristics and acting styles of characters in Thai films which awarded Thailand National Film Association Awards (Subhanahongsa Awards), as well as opinion of directors, academics and actors to search for ‘a good acting style’ for Thai films. The studied units are Subhanahongsa awards winning films, best actors and actresses from 2002-2011.The researcher analyzed the main characters from 20 awarded films and interviewed 30 academics, actors directors. The study found that the good acting style in awarded Thai films is realistic. This is also the ideal acting style in the directors, academics and actor’s opinions. However, in some types of films such as comedy the realistic acting style is rare.Keywords: Acting, Acting Style, Characters, Thai Films, Thailand National Film Association Awards

Downloads

Published

2013-05-17