การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : แนวคิด CONSTRUCTIONISM ในรายวิชา 235 575 เครื่องปั้นดินเผา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Authors

  • ไชยเดช แก้วสง่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Abstract

บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้ เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา 235 575 เครื่องปั้นดินเผา เรื่องการขึ้นรูปแบบหล่อภาชนะเครื่องเคลือบดินเผา (เซรามิค) ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมด รูปแบบในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เป็นการทดลองเพียงกลุ่มทดลองเดียว ทำการวัดตัวแปรตาม (Dependent Variable) หรือเรียกว่า Single–shot After–only Experiment เป็นการศึกษาที่ไม่มีการควบคุมตัวแปรภายนอก (Extraneous Variables)กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ใช้วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 29 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวคิดCONSTRUCTIONISM ในรายวิชา 235 575 เครื่องปั้นดินเผา จำนวน 9 แผนการจัดการเรียนรู้  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และแบบทดสอบย่อยหลังแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) แบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีจำนวน 40 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมกับจุดประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 และแบบทดสอบย่อย จำนวน 9 ชุดๆ ละ 10 ข้อ   3) แบบประเมินผลงาน เป็นการประเมินผลงานตามสภาพความเป็นจริงจากชิ้นงานการหล่อภาชนะมีเกณฑ์การประเมิน (Rubric Score)  4) สื่อมัลติมีเดีย ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพ 80.66/81 และค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.69  ในส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งจดบันทึกจากการสังเกต การสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์ผลในลักษณะการบรรยาย และเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยทำการทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วมาวิเคราะห์โดยใช้การคำนวณด้วยสูตรทางสถิติพื้นฐาน เพื่อหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ผู้เรียนเกิดการกระตุ้นให้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีพัฒนาการทางด้านทักษะจากการลงมือปฏิบัติงานจริงโดยการขึ้นรูปแบบหล่อภาชนะที่ชำนาญขึ้น ผู้เรียนได้นำความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยอาศัยสื่อมัลติมีเดีย ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง และนำไปประยุกต์ใช้จริงได้เองด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนค่าเฉลี่ยที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 83.10 และมีจำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 93.10 จำนวน 27 คน จากทั้งหมด 29 คน คำสำคัญ: ผู้เรียนเป็นสำคัญ, ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน  AbstractThe purpose of this research is to develop learning activity focus on the learner and develop academic achievement of 235 575 Pottery course about Sculpture (ceramic) by Slip cast Form to make 70 percent up of the academic achievement average which the learner have to pass the standard not less than 80 percent of the entire learner. The pattern of this study is experimental research which only one group of sample is used. In this pattern, the measurement of dependent variable or single-shot after-only experiment shall be done without the control of extraneous variables.About the target of the study, purposive sampling is used. The research is targeted at 29 people of second year students in the second semester of the academic year 2554 in Department of Art Education, Faculty of Education, Khon Kaen University.There are four tools which are used in this research. The first one is nine learning management plans which focus on the learner. These plans shall be done according to the concept of self-knowledge creation by creative work piece theory in 235 575 Pottery course. The second one is 40 items of achievement test and 10 items of each 3 test which are tested after the learners perform learning activity. The test is multiple choices which have 4 options. Integrated Organization Communications (IOC) is 0.67-1.00 and reliability is 0.83. The third one is performance evaluation which is used to evaluate the real condition of by Slip cast Form which has rubric score. The forth one is multimedia which efficiency is 80.66/81 and effectiveness Index is 0.69.The result of this research showed that the learning activity focus on the learner according to the concept of self-knowledge creation by creative work piece theory can make the learners create knowledge themselves; the learners skill up by the actual practice of Sculpture (ceramic) by Slip cast Form; the learners take idea to create work piece by using multimedia; the community can involve this learning management activity from scholars; the learners can learn by the connection of prior knowledge and new knowledge by themselves and make an actual practice by themselves.About the academic achievement, it found that the average score of learners who pass the standard is 83.10 percent, and the numbers of learners who pass the standard is 93.10 percent (27 people from 29 people).  Keywords: Activity Focus on The Learner, CONSTRUCTIONISM : The Concept of Self-Knowledge Creation by Creative work piece

Downloads

Published

2013-05-17