แบบฝึกทักษะการฟังข่าวสั้นสำหรับนักเรียนโรงเรียนประชาคมนานาชาติระดับ AdvanceLISTENING SKILLS PRACTICE IN THE SHORT NEWS FOR ADVANCE STUDENT OF INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL

Authors

  • นันท์มนัส เลิศจรุงจิต นิสิตปริญญาโท สาขาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการฟังข่าวสั้นสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทยในระดับ Advance โรงเรียนประชาคมนานาชาติ และเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียนชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทยในระดับ Advance โรงเรียนประชาคมนานาชาติ กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2555 จำนวน 10 คน ที่ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกทักษะการฟังข่าวสั้นจำนวน 5 บท วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะการฟังข่าวสั้นสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทยในระดับ Advance โรงเรียนประชาคมนานาชาติ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 81.20/83.60 สามารถนำไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน และพัฒนาทักษะการฟังสำหรับผู้เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศได้คำสำคัญ: แบบฝึกทักษะ การฟัง ข่าวสั้นAbstract The purpose of this research were To construct the Listening skills practice in the short news for advance students of International Community School. To find the efficiency of the practice. The subject of this study was selected from foreign students for advanced level students consisted of 10 students, the academic year 2012 at International Community School Bangkok. The research instruments were the Listening skills practice in the short news, Analyzing by finding the efficiency of each lesson accordance with the Criterion 80/80, and listening skills practice in the short news achievement test. The results of this study revealed that the Listening skills practice in the short news for advance students of International Community School was efficient at about 81.20/83.60 and proved to be used the develop listening skills studentsKeywords: Practice , Listening, Short News

Downloads

Published

2013-03-18