การวิเคราะห์วัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในบทอ่านภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชุมพร AN ANALYSIS OF CULTURE EMBEDDED IN READING TEXTS OF ENGLISHCOURSEBOOKS USED IN LOWER SECONDARY LEVEL IN CHUMPHON EDUCATIONAL ADMINISTRATION AREA

Authors

  • ชนิดาภา ไตรสัตยา

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในบทอ่านในแบบเรียนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชุมพร 2) จัดลำดับความสำคัญของลักษณะวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในบทอ่านในแบบเรียนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและ 3) กำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนความรู้ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในบทอ่านในแบบเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิเคราะห์หนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ ที่นิยมใช้มากที่สุดในจังหวัดชุมพร จำนวน 2 ชุด รวม 6 เล่ม รวบรวมข้อมูลโดยวิธี การวิเคราะห์เนื้อหาตามประเภทบทอ่าน วัฒนธรรมที่แฝงในบทอ่านตามกรอบหัวข้อวัฒนธรรมจำนวน 45 หัวข้อ และวัฒนธรรมประเภทความเหมือนและความแตกต่างกับวัฒนธรรมไทย ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่และร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. วัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในบทอ่านในแบบเรียนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ประเภทของบทอ่านเป็นแบบบรรยายพรรณนามากที่สุด เนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมในบทอ่านอธิบายลักษณะบุคคลมากที่สุด และลักษณะวัฒนธรรมที่พบในบทอ่าน มีความแตกต่างมากกว่าความเหมือนกับวัฒนธรรมไทย 2. ลำดับความสำคัญของวัฒนธรรมที่แฝงในบทอ่านในแบบเรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งออกได้เป็น 6 หัวเรื่อง เรียงตามความสำคัญมากที่สุดลงไปได้แก่ เรื่องคน คือ ด้านทัศนคติและการใช้ชื่อเฉพาะ เรื่องสัตว์ คือ การใช้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสัตว์ เรื่องสถานที่ คือ ที่อยู่ของคนเชื้อชาติในสถานที่ต่างๆ เรื่องพืชและต้นไม้ คือ ถิ่นกำเนิดของพืชและต้นไม้ เรื่องอาหารและสุขภาพ คือ อาหารและเครื่องดื่ม และเรื่องเทศกาลและความบันเทิง คือ ขนบธรรมเนียมประเพณีของเทศกาลต่างๆ 3. แนวทางในการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน ประกอบด้วย การสอนเนื้อหาตามประเภทบทอ่านคือแบบบรรยาย การสอนเนื้อหาวัฒนธรรมที่แฝงในบทอ่านโดยเน้นเรื่องคนมากที่สุด และการสอนวัฒนธรรมเปรียบเทียบที่มีความแตกต่างมากกว่าความเหมือนวัฒนธรรมไทย ผลจากการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้ครูผู้สอนการอ่านภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา ให้ความสำคัญในเรื่องวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นคำสำคัญ: วัฒนธรรมแฝง บทอ่านภาษาอังกฤษ ความรู้ทางวัฒนธรรมAbstract The purposes of this research were to: 1) analyze the cultural embedded in reading texts of English coursebooks in lower secondary level in Chumphon Educational administration area 2) The priorities of culture that embedded in the reading texts of English coursebooks in lower secondary level for student learning. 3) Determine appropriate guideline for learning knowledge of the culture in reading texts of English coursebooks. The most popular two series total 6 books of English coursebooks in Chumphon were selected for qualitative analysis reading texts with text types, cultural embedded in reading texts in 45 cultural items framework and about Thai cultural which the difference and the similarity of Thai cultural. Statistics employed for data analysis by using frequency and percentage. The analysis revealed the following results: 1. the cultural embedded in reading texts of English coursebooks in lower secondary level show that 3 kinds are the most text types in reading texts are description text types. The most of cultural contents in reading texts explain about human. And the cultural in reading text show that the difference of Thai cultural is more than the similarity of Thai cultural. 2. The priorities of culture that embedded in the reading texts of English coursebooks in lower secondary level in each 6 topics, sorted by the most important were 1) The topic of human was humanistic attitude and about the proper name of persons. 2) The topic of animal was language use in words and sentences about animals. 3) The topic of place was nationalities of people in many places. 4) The topic of plant & tree was native land of plants and trees. 5) The topic of food & health was food and drinks. 6) The topic of festival & entertainment was custom about festivals. 3. The guidelines for instruction of teachers consisted teaching the description text types. Teaching the most of cultural embedded in reading texts about human. And teaching the most of the cultural in reading text about the difference of Thai cultural more than the similarity of Thai cultural. The research findings indicated that reading teachers provide sufficient cultural knowledge concerning reading texts to build background for reading comprehension, especially the cultural differences of English natives and Thai culture.Keywords: the cultural embedded, Reading texts of English coursebooks, Knowledge of the culture

Downloads

Published

2013-01-14