“ภ๊ษ๊สก๊อยป์” (ภาษาสก๊อย) วัฒนธรรมอุบัติการณ์ SKOY LANGUAGE: INCIDENT CULTURE

Authors

  • ชวิตรา ตันติมาลา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Abstract

บทคัดย่อบทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรมย่อยของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งผ่านสังคมออนไลน์ โดยใช้กรอบแนวคิดอัตลักษณ์ และแนวคิดวัฒนธรรมย่อย เป็นมุมมองในการอภิปราย พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของภาษาผ่านสังคมออนไลน์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย การสังเกต และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง แบ่งเป็น กลุ่มผู้ใช้ภาษาสก๊อย และผู้ติดตามเพจสมาคมนิยมสก๊อยจากเฟสบุค แบบคละทัศนคติ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มคนในสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ มีทัศนคติเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่นที่เรียกตนเองว่า สก๊อย เป็นไปในทางลบ ทั้งภาพลักษณ์ และการใช้ชีวิต กลุ่มจึงต้องสร้างอัตลักษณ์เฉพาะที่แตกต่าง โดดเด่น และดึงดูดความสนใจ เพื่อการยอมรับจากสังคม การใช้ภาษาไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกออนไลน์ หรือภาษาแชต ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มได้ จึงกำหนดรูปแบบของภาษาใหม่คำสำคัญ: ภาษาสก๊อย อุบัติการณ์ วัฒนธรรมย่อยAbstract The objectives of article are to study the youth sub-culture via the social network that used identity and sub-culture concept to expand and analysis the current phenomena. The methodology is qualitative research include observation and participation observation technique. Collect the data by purposive sampling the Skoy language user group and the follower Skoy union group via facebook fanpage that mixed user viewpoint. The results are most of social network’s user think about youth group that called Skoy as to the other negative way both image and life style. Group must be create the specifically identity in difference, illustrious and attractive for accepted by society. The normally Thai language in social network or Chatspeak couldn’t respond need of the group that the new writing form was happened.Keywords: Skoy language emergent sub-culture

Downloads

Published

2013-03-18