นัยการข่มขืนในละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ไทย: วิพากษ์ผลการศึกษาของวิธีวิทยาแบบโครงสร้าง THE IMPLICATIONS OF RAPES IN THAI TELEVISION DRAMA AND MOVIES:A CRITIC OF STRUCTURAL METHODOLOGY

Authors

  • วรรณนะ หนูหมื่น ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Abstract

บทคัดย่อ การศึกษาข้อเขียนทางวิชาการที่วิเคราะห์นัยการข่มขืนในละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ไทย พบว่า วิธีวิทยาที่ใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจะอิงอยู่กับหลักโครงสร้างนิยม โดยแนวทางการสังเคราะห์ด้วยทฤษฎีการเล่าเรื่อง การสร้างความหมาย และการสะท้อนภาพสังคม แม้จะมีความคมชัดในแง่การแจกแจง จัดลำดับข้อมูลของประเด็นการข่มขืนที่ถูกนำเสนอผ่านละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ไทย แต่วิธีการที่ยึดสูตรของการถอดรหัสดังกล่าว กลับทำให้ขาดการอธิบายถึงลักษณะนิสัยตัวละครที่นำไปสู่ปมขัดแย้งของการข่มขืนในเรื่อง ผลการศึกษาที่สังเคราะห์ได้จึงไม่อาจหยั่งถึงเหตุแห่งพฤติกรรม และผลกระทบทางจิตใจของสภาพบุคคลจริงเมื่อถูกข่มขืนแล้ว อย่างไรก็ตาม ความหมายการข่มขืนที่ค้นพบด้วยวิธีทางโครงสร้างนิยมในบทความของขอบเขตการศึกษา มีนัยของความเป็นจริงที่สังคมสร้างขึ้น 4 ประการคือ 1) การข่มขืนคือรางวัล 2)การข่มขืนคือการลงโทษ 3)การข่มขืนแสดงภาพสังคมที่มีปัญหา 4)การข่มขืนเกี่ยวพันกับชนชั้นล่าง ส่วนโครงสร้างของความสัมพันธ์เชิงอำนาจในประเด็นการข่มขืน พบว่ามี 3 รูปแบบ คือ 1) พระเอกข่มขืนนางเอก 2) ผู้ร้ายข่มขืนนางอิจฉา หรือ“ผู้หญิงไม่ดี” 3) นางเอกที่ถูกข่มขืนไล่ล่าผู้ร้ายที่ล่วงเกินเธอ ทั้งนี้ในภาพรวมของการวิเคราะห์นัยการข่มขืน ประมวลได้ว่าข้อเขียนทางวิชาการในขอบเขตการศึกษา มองข้ามการทำความเข้าใจต่อแง่มุมต่อไปนี้ 1) เนื้อเรื่องของบทประพันธ์ 2) บริบททางสังคมในเรื่อง 3) อุดมการณ์แฝงที่อยู่ในเรื่องคำสำคัญ : นัยการข่มขืน ละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ไทย วิธีวิทยาแบบโครงสร้างAbstract The academic analyses of rapes in Thai television drama and movies have mainly been based on Structural principles of narratology, signification, and mirror conception. According to Structuralism, rapes have four socially constructed implications: rewards, punishments, reflections of troubled society, and involvement with lowly classes. As for power relation structure, there are three models: male protagonists’ rapes of female protagonists, male antagonists’ rapes of female antagonists or “bad girls”, and female protagonists’ pursuits of rapists. Although such analyses can present clear delineations and sequences of rapes, their stereotypical methods of decoding have resulted in the lack of examination of characters’ behavior that leads to conflicting rapes. Specifically, they overlook the following three dimensions: content of the text, social context, and implicit ideology. Keywords: Thai television drama and movies, The Implications of Rapes, Structural Methodology

Downloads

Published

2013-01-14