ตลาดย้อนยุคสามชุก: การเมืองเรื่องพื้นที่และธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต SAMCHUK, THE RETROMARKET: THE POLITICS OF SPACE AND THE BUSINESS OF NOSTALGIA

Authors

  • โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล สำนักวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยดุสิตธานี

Abstract

บทคัดย่อการผลิตสร้างความหมายใหม่ให้ตลาดสามชุกกลายเป็น “สามชุกตลาดร้อยปี” หรือ ‘ตลาดย้อนยุคสามชุก’ แหล่งท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต การรื้อฟื้นอัตลักษณ์ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นโคลงนิราศสุพรรณและสุนทรภู่ ขุนจำนง  จีนารักษ์ วัตถุข้าวของ เรื่องราวความทรงจำ และอาหารในชีวิตประจำวันของผู้คนในตลาดสามชุกให้มาเป็นสินค้าที่สามารถซื้อขายได้ในปัจจุบันเพื่อเพิ่มพลวัตทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ รวมทั้งการสถาปนาให้มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและนานาชาติ เป็นกลวิธีสำคัญที่ชาวตลาดสามชุกนำมาใช้เพื่อต่อสู้ ต่อรอง และปกปักรักษาพื้นที่แห่งนี้ที่เป็นทั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำมาหากินมาตั้งแต่บรรพบุรุษไม่ให้ถูกไล่รื้อถอนจากกรมธนารักษ์คำสำคัญ: ตลาดย้อนยุค การเมืองเรื่องพื้นที่ ธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีตAbstractThe production of new meaning to samchuk market as “The One Hundred Years Old Market” or  ‘Samchuk, the Retro Market’; nostalgia attraction, the revitalization samchuk’s identities in the past such as Sunthorn Phu and Nirat Supan, Khunjumnongjeenarak, appliances, stories from memories and daily food to be commondities in present to increase economic dynamics on the place and the establishment local cultural heritage to be national and international cultural heritage were the tactics of power that people in samchuk market used to contest and negotiate with The Treasury Department. Theses practices made people in samchuk market could protect their places that had been inhabited and earned a living since their ancestors from demolition by The Treasury Department. Keywords: the retromarket, the politics of space, the business of nostalgia*งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Author Biography

โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล, สำนักวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยดุสิตธานี

นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2013-01-29