ภาพยนตร์ชุดเกาหลี : กรณีศึกษากระแสคลื่นวัฒนธรรมเกาหลีในสังคมไทย KOREAN DRAMA SERIES: A CASE STUDY OF KOREAN CULTURE FEVERWAVE IN THAI SOCIETY CONTEXT

Authors

  • นพดล อินทร์จันทร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยเรื่อง ภาพยนตร์ชุดเกาหลี : กรณีศึกษากระแสคลื่นวัฒนธรรมเกาหลีในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการเปิดรับสื่อภาพยนตร์ซีรี่เกาหลีที่ได้ถูกนำมาเผยแพร่ในสถานีโทรทัศน์ช่องหลักของไทย โดยสอบถามจากผู้ชมในกรุงเทพมหานครจำนวน 384 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 15-27 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท มีอาชีพส่วนใหญ่ในพนักงานเอกชนมีสถานภาพโสด และส่วนใหญ่รับชมภาพยนตร์ชุดจากประเทศเกาหลีที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์ตั้งแต่เริ่มต้นจบจบเรื่อง จำนวน 7-9 เรื่อง โดยมีจำนวนการรับชม 1-2 เรื่องต่อสัปดาห์ โดยส่วนใหญ่มีเกณฑ์การเลือกรับชมภาพยนตร์ชุดจากประเทศเกาหลี คือชื่นชอบในภาพยนตร์ชุดจากประเทศเกาหลีที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์ ดูเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาน่าสนใจ มีความชื่นชอบในเนื้อหาของเรื่อง มีจำนวนความถี่สูงสุด รองลงมาคือ ทัศนองค์ประกอบ (ฉาก สถานที่ถ่ายทำ เครื่องแต่งกาย แสง) และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชื่นชอบประเภทภาพยนตร์รักโรแมนติก ผู้วิจัยได้สำรวจภาพยนตร์ซีรี่เกาหลีที่คนไทยนิยมโดยแบ่งเป็นประเภทของภาพยนตร์ โดยผลการวิจัยได้ออกมาดังนี้ ประเภทภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ ที่มีผู้ตอบแบบสอบถามติดตามรับชมมากที่สุดคือ เรื่อง Dae Jang guem (จอมนางแห่งวังหลวง) ประเภทภาพยนตร์รักโรแมนติก ที่มีผู้ตอบแบบสอบถามติดตามรับชมมากที่สุดคือ เรื่อง Coffee prince (รักวุ่นวายของเจ้าชายกาแฟ) ประเภทภาพยนตร์ชีวิต / Drama มีผู้ตอบแบบสอบถามติดตามรับชมมากที่สุด คือ เรื่อง Autumn in my heart (รักนี้ชั่วนิรันดร์) นอกจากนี้ผู้ชมภาพยนตร์ชุดเกาหลีที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์ในประเทศไทย ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ชมภาพยนตร์ชุดเกาหลีที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์ในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานหลักที่ตั้งไว้ ส่วนปัจจัยข้ออื่นๆไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ชมภาพยนตร์ชุดเกาหลีที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์ในประเทศไทยคำสำคัญ : ภาพยนตร์ชุดเกาหลี คลื่นวัฒนธรรมAbstract The research entitled “Korean Drama series: A case study of Korean culture fever wave in Thai society context" The study aimed to survey Thai viewers' exposure to Korean series as broadcasted via main Thai broadcasting companies. The questionnaires were collected from 384 viewers residing in Bangkok area. Most of the informants were female, 15-27 years old, with bachelor's degree as average education, average salary less than 10,000 baht, company employee, and single. They mostly viewed 7-9 Korean series continually from the first episode to the end via Thai Television broadcasting. Their average viewing was 1-2 series per week. The majority said that they chose to watch only if the series had interesting plots, contained their favorite arts direction (setting, costume, makeup, lighting). Most of them favored romantic comedy. The researcher then classified their favorite Korean series into groups: Dae Jang Guem, the most viewed action and adventure; Coffee Prince, the most viewed romantic comedy; and Autumn in my heart, the most viewed drama and also the most viewed series among Korean series broadcasting during that time. In addition, the satisfactions of Thai viewers to Korean drama series in Thailand are different among those who have different in sex, age, educational level, and occupation which are consistent with the hypotheses. All other factors have no contributed to the preferences. Keywords: Korean Drama series, culture wave

Downloads

Published

2012-11-27