1.
ถูปาอ่าง อ, ลิซ่าลูคัส ล. การรับรู้และประสบการณ์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยต่อคุณภาพการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาของการอุดมศึกษาไทย. JEd [Internet]. 2017 Dec. 29 [cited 2024 May 28];18(2). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/9864