1.
เพชระ อ, ไกรสกุล ไ, ธรรมชาติ ส. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงวิพากษ์จากเพลงกล่อมเด็กภาคใต้เพื่อเสริมสร้าง ทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา. JEd [Internet]. 2017 Jul. 6 [cited 2024 Jun. 12];18(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/9170