1.
กอมณี ส. รูปแบบการแนะแนวอาชีพสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา. JEd [Internet]. 2017 Feb. 27 [cited 2024 Jun. 23];17(2). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/8533