1.
พะทำโล น, บุญธิมา ร, ภิญโญอนันตพงษ์ ส. จิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบลงมือปฏิบัติ. JEd [Internet]. 2016 Jun. 15 [cited 2024 Jul. 21];17(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/7582