1.
สุวรรณโค เ, เอกะกุล ธ, สร้อยน้ำ ส. รูปแบบเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการของโรงเรียน ระดับประถมศึกษา. JEd [Internet]. 2016 Mar. 7 [cited 2024 Jul. 17];16(2). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/7247